ဂ်ဴး - အခ်စ္ဆိုတာ ၾကိဳးနဲ႔သီဖို႔ မလိုတဲ႔ ပန္းကေလးေတြ

အျဖစ္အပ်က္ေတြ ၾကံဳၾကိဳက္မႈေတြရွိသည္။ သို႔ေသာ္ ဘာျပီးရင္ ဘာလာရမယ္ဟူေသာ ျဖစ္စဥ္ေတြ မရွိပါ။ ဆႏၵေတြရွိသည္။ သို႔ေသာ္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မရွိပါ။ မွန္းဆၾကည္ႏူးမႈေတြရွိသည္။ သို႔ေသာ္ အနာဂတ္မရွိပါ။

(ဂ်ဴး - အခ်စ္ဆိုတာ ၾကိဳးနဲ႔သီဖို႔ မလိုတဲ႔ ပန္းကေလးေတြ)

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

Without Intention Ideas!!!!

(1)_I already arrived in here over 2 months ago. I don't know why i am not happy???

(2)_Sometime, I wanna learning Japanese Language. Now, I've some books and some are downloaded from online. But, i never touch or read.
WHY??? Where's my enthusiastic about reading and learning???

(3)_Mostly, I spent a lot of times on Internet. Only surfing websites, downloading movies, reading news and watching movies.
Why I don't use my precious time, WHY???

(4)_Where's my family life??? Why I am lonely in here
for WHAT???

(5)_Sometime I am thinking....What's my direction for my future???
Don't I have nothing INTENTION???

(6)_I wanna shout loudly
"aM I WRONGGGGG "

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

雛祭り(ひなまつり)- Hinamatsuri

Today March 3rd is Hina Matsuri(Doll Festival) in Japan. So this image is great for it. (*^-^*)March 3rd is Hinamatsuri, or Doll's Festival/Girls' Day, in Japan. This is a traditional event dating back to the Heian Period, about 1,000 years ago. The costumes of the hina dolls are based on the cloths of the nobles of that time period. Hinamatsuri is a day for families to celebrate their girls and wish them health and happiness.

Hinamatsuri (Doll's Festival)" is held on March 3rd. This is a day to pray for young girl's growth and happiness. It is also called "Momo no sekku (Peach Festival)" because of the peach blossom season on the old lunar calendar. May 5th is "Kodomo no hi (Children's Day)," and this is so called "Boy's Festival." While Children's Day is a national holiday, Hinamatsuri is not.
Most families with girls display "hina-ningyo" (special dolls for Hinamatsuri, see the photo below) and dedicate peach blossoms to them. They are usually arranged on a five or seven-tiered stand covered with a red carpet. At the top are the Emperor and Empress. The next step contains three court ladies (sannin-kanjo), followed by five musicians (gonin-bayashi), two ministers (udaijin and sadaijin), and three servants ending the bottom row in a five-tiered display. There are also small pieces of furniture, small meal dishes, and other things.

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

10 REASONS TO STAY SINGLE

1.Your career will benefit
2.You can save money
3.You can enjoy serenity
4.You'll be worry-free
5.You can dress as you like
6.More time with friends
7.You can avoid parenthood
8.You can watch whatever you want on TV
9.You don't have to hide or quit your habits
10.More time to find the right soul mate

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

Pencil & Eraser

Today morning, i am visiting some blogs and reading..... And I found this article from 2 places. The one was own version and another one was translate version. So, i love this article and want to be share from my blog. That's why I copies from and posted on my blog.

Pencil: I'm sorry
Eraser: For what? You didn't do anything wrong.
Pencil: I'm sorry cos you get hurt bcos of me. Whenever I made a mistake, you're always there to erase it. But as you make my mistakes vanish, you lose a part of yourself. You get smaller and smaller each time.
Eraser: That's true. But I don't really mind. You see, I was made to do this. I was made to help you whenever you do something wrong. Even though one day, I know I'll be gone and you'll replace me with a new one, I'm actually happy with my job. So please, stop worrying. I hate seeing you sad. :)


Parents are like the eraser whereas their children are the pencil. They're always there for their children, cleaning up their mistakes. Sometimes along the way... they get hurt, and become smaller (older, and eventually pass on). Though their children will eventually find someone new (spouse), but parents are still happy with what they do for their children, and will always hate seeing their precious ones worrying, or sad.


"All my life, I've been the pencil.. And it pains me to see the eraser that is my parents getting smaller and smaller each day. For I know that one day, all that I'm left with would be eraser shavings and memories of what I used to have..."

This is to all the parents out there...

Hmmm..... nice and after finish your reading you can get something, Right!!!

Be Happy!!!

source: http://jamie-qh.blogspot.com/2010/10/i-got-it-from-facebook-with-no-sources.html
http://www.eainmatshin.info/

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS